د روميانو د باچا د سر تاج یا د باچاهی نښان

باچا په انګریزی کی ورته کینګ وایې د یو ملک د ټول واک په لاس کی لرونکی ته ویل کیږی