باچا (واکمن) په انګریزي King( کې ورته کینګ وایې د یو ملک د ټول واک په لاس کی لرونکی(ولسمشر) ویل کیږی

د روميانو د باچا د سر تاج یا د باچاهی نښان