ولادمير ايليچ لېنين

ولادمير ايليچ لېنين د روسيې د کمونستي گوند مشر او د روسيې د انقلابي شورا لارښود و.