تخار ولايت پښتانه


تخار ولايت د‌ افغانستان شمال غرب ولايتونو څخه يو ولايت دی.

په‌دې ولايت کې پښتانه تاجک اوزبک هزاره بلوچ ترکمن ګوجر استوګن دي.