تخار ولايت پښتانه

تخار ولايت د‌ افغانستان شمال غرب ولايتونو څخه يو ولايت دی.

په‌دې ولايت کې پښتانه، تاجک، اوزبک، هزاره، بلوچ، ترکمن،ګوجر، استوګن دي.