د کارن ونډې

۱۴ ډيسمبر ۲۰۱۷

۲۵ جولای ۲۰۱۷

۲۲ جولای ۲۰۱۷

۲۱ جولای ۲۰۱۷

۲۰ جولای ۲۰۱۷

۱۹ جولای ۲۰۱۷

۱۸ جولای ۲۰۱۷

۱۷ جولای ۲۰۱۷

۱۳ جولای ۲۰۱۷

۱۲ جولای ۲۰۱۷

۵ جولای ۲۰۱۷

زاړه ۵۰