د کارن ونډې

۲۴ اگسټ ۲۰۲۰

۲۶ نومبر ۲۰۱۸

۲۵ نومبر ۲۰۱۸

۲۴ نومبر ۲۰۱۸

۲۳ نومبر ۲۰۱۸

۲۰ نومبر ۲۰۱۸

۱۹ نومبر ۲۰۱۸

۱۸ نومبر ۲۰۱۸

۱۶ نومبر ۲۰۱۸

۱۳ نومبر ۲۰۱۸

۹ نومبر ۲۰۱۸

۸ نومبر ۲۰۱۸

۶ نومبر ۲۰۱۸

۵ نومبر ۲۰۱۸

۱۸ ډيسمبر ۲۰۱۷

۱۵ نومبر ۲۰۱۷

زاړه ۵۰