د مخ پېښليک

۱۴ نومبر ۲۰۱۵

۱۳ نومبر ۲۰۱۵

۱۲ نومبر ۲۰۱۵

۱۱ نومبر ۲۰۱۵

۱۰ نومبر ۲۰۱۵

۹ نومبر ۲۰۱۵

۷ نومبر ۲۰۱۵

۶ نومبر ۲۰۱۵

۲۹ اکتوبر ۲۰۱۵