د کارن ونډې

۲۴ جنوري ۲۰۱۶

۱۲ ډيسمبر ۲۰۱۵

۱۰ ډيسمبر ۲۰۱۵

۲ ډيسمبر ۲۰۱۵

۱ ډيسمبر ۲۰۱۵

۳۰ نومبر ۲۰۱۵

زاړه ۵۰