د کارن ونډې

۹ نومبر ۲۰۱۵

۶ نومبر ۲۰۱۵

۲۳ اگسټ ۲۰۱۵

۷ مې ۲۰۱۳

۶ مې ۲۰۱۳

۵ مې ۲۰۱۳

۱۸ فبروري ۲۰۱۳

۱۷ فبروري ۲۰۱۳

۱۶ فبروري ۲۰۱۳

۱۵ فبروري ۲۰۱۳

۱۴ اکتوبر ۲۰۱۲

۱۱ اکتوبر ۲۰۱۲

۱۶ سپټمبر ۲۰۱۲

۴ سپټمبر ۲۰۱۲

زاړه ۵۰