غوړگه د پښې هغه برخه ده چې د گونډو او بجلکو تر مېنځ ځای پر ځای ده.

غوړگه