لاس د انسان د بدن يو غړی دی.

لاس

د انسان لاس کولي شي چي هر شۍ لمس کري او انسان لگ تر لگه تول کارونه پر لاس باندي کوي.

دلاس برخي

  • دلاس خپوري (Palmar)
  • دلاس شا (Dorsal)
  • گوټي