اوبزمکپوهنه

اوبزمکپوهنه (په انگرېزي: Hydrogeology) د زمکپوهنې هغه څانگه ده چې د زمکې د سطحې لاندې د اوبو د زېرمو او د اوبو د خوځښت په اړه بحث کوي.