د مخ پېښليک

۲۲ جولای ۲۰۲۰

۱ مې ۲۰۱۹

۲۸ اپرېل ۲۰۱۹

۱ ډيسمبر ۲۰۱۵

۹ جولای ۲۰۱۵

۷ مارچ ۲۰۱۳

۱۴ فبروري ۲۰۱۳

۶ فبروري ۲۰۱۳

۵ فبروري ۲۰۱۳

۲۰ جنوري ۲۰۱۳

۱۶ جنوري ۲۰۱۳

۲۴ ډيسمبر ۲۰۱۲

۱۱ نومبر ۲۰۱۲

۹ نومبر ۲۰۱۲

۴ اکتوبر ۲۰۱۲

۲۲ سپټمبر ۲۰۱۲

۱۶ سپټمبر ۲۰۱۲

۱۳ جولای ۲۰۱۲

۱۸ جون ۲۰۱۲

۲۷ مې ۲۰۱۲

۲۶ مې ۲۰۱۲

۲۲ اپرېل ۲۰۱۲

۲۸ مارچ ۲۰۱۲

۲۹ فبروري ۲۰۱۲

۲۹ جنوري ۲۰۱۲

۲۲ جنوري ۲۰۱۲

۳ جنوري ۲۰۱۲

۳۱ ډيسمبر ۲۰۱۱

۱۲ ډيسمبر ۲۰۱۱

۸ ډيسمبر ۲۰۱۱

۸ نومبر ۲۰۱۱

۱ نومبر ۲۰۱۱

۲۱ سپټمبر ۲۰۱۱

۱۹ سپټمبر ۲۰۱۱

۶ سپټمبر ۲۰۱۱

۲۲ اگسټ ۲۰۱۱

زاړه ۵۰