د کارن ونډې

۲۱ ډيسمبر ۲۰۱۲

۲۰ ډيسمبر ۲۰۱۲

۱۸ ډيسمبر ۲۰۱۲

۱۷ ډيسمبر ۲۰۱۲

۱۵ ډيسمبر ۲۰۱۲

۱۴ ډيسمبر ۲۰۱۲

۱۲ ډيسمبر ۲۰۱۲

۱۱ ډيسمبر ۲۰۱۲

۱۰ ډيسمبر ۲۰۱۲

۹ ډيسمبر ۲۰۱۲

۸ ډيسمبر ۲۰۱۲

۴ ډيسمبر ۲۰۱۲

۲۷ نومبر ۲۰۱۲

۲۴ جولای ۲۰۱۲

۲۳ جولای ۲۰۱۲

۲۲ جولای ۲۰۱۲

۲۰ جولای ۲۰۱۲

۱۸ جولای ۲۰۱۲

۱۷ جولای ۲۰۱۲

۱۵ جولای ۲۰۱۲

۱۵ جون ۲۰۱۲

۱۲ جون ۲۰۱۲

۵ جون ۲۰۱۲

۲۵ مې ۲۰۱۲

۲۴ مې ۲۰۱۲

۲۲ مې ۲۰۱۲

۱۶ مې ۲۰۱۲

۱۴ مې ۲۰۱۲

۱۳ مې ۲۰۱۲

۱۲ مې ۲۰۱۲

۶ مې ۲۰۱۲

۲ مې ۲۰۱۲

۲۹ اپرېل ۲۰۱۲

۲۷ اپرېل ۲۰۱۲

۲۱ اپرېل ۲۰۱۲

۱۷ اپرېل ۲۰۱۲

۱۴ مارچ ۲۰۱۲

۱۳ مارچ ۲۰۱۲

۱۲ مارچ ۲۰۱۲

۹ مارچ ۲۰۱۲

زاړه ۵۰