څښاک هغه اوبلنباب څیزونو ته ویل کیږي چې یوازې د انسان د مصرف لپاره تیار کړای شوي وي. او څښاک د انسانانو د بنسټیزو اړتیاوو له پوره کوله سربېره د بشري ټولنې د هڅوب یوه برخه هم جوړوي.

د نارنجو اوبه چې ډېر ځلې سوړ څښل کيږي.
ميوي جو رس