سلطان علاوالدين غلجی

سلطان علاوالدين خلجی (غلجی) (مړينه ۱۳۱۶ ز ) په هند کې د افغان-خلجي کورنۍ دويم پاچا وو .

سلطان علاؤالدين غلجی

مخينه

علاوالدين خلجي له ۱۲۹۶ د ۱۳۱۶ کال تر پايه په هند کې پاچا وو .

پر پلاز کېناستل

د علاوالدين سوبې

د «نویو مسلمانانو» له منځه وړل

مارکيټي قاعدې

وروستي کلونه

د واکمنۍ ازرونه

اخځونه

  1. http://ru.wikipedia.org/wiki/Алауд-дин_Хилджи