گردکه هغه هندسي بڼه ده چې ټول ټکي د یوه منځني ټکي څخه په یوه واټن پراته وي.

گردکه