واليبال

واليبال يوه بله سپورتي لوبه ده چې د توپ په مرسته ترسره کېږي.