ښوونپوهنه (په انگرېزي: Didactic Method) د ښوونې علم دی.