آرنۍ غورنۍ پرانيستل
د پنځه زریزو بېلابېلو بانکڼوټونه څخه ځينې ارزښتناک دود پيسې.