د کارن ونډې

۱۰ مې ۲۰۲۱

۵ مې ۲۰۲۱

۲۹ اپرېل ۲۰۲۱

۲۶ اپرېل ۲۰۲۱

۱۵ اپرېل ۲۰۲۱

۶ اپرېل ۲۰۲۱

۲۵ مارچ ۲۰۲۱

۲۰ مارچ ۲۰۲۱

۷ مارچ ۲۰۲۱

۶ مارچ ۲۰۲۱

۵ مارچ ۲۰۲۱

۳ مارچ ۲۰۲۱

۲ مارچ ۲۰۲۱

۲۲ اکتوبر ۲۰۲۰

۱۸ اکتوبر ۲۰۲۰

۲۸ سپټمبر ۲۰۲۰

۱۷ سپټمبر ۲۰۲۰

۱۰ سپټمبر ۲۰۲۰

۷ سپټمبر ۲۰۲۰

۲۱ اگسټ ۲۰۲۰

۱۷ اگسټ ۲۰۲۰

۱۰ اگسټ ۲۰۲۰

۵ اگسټ ۲۰۲۰

۲ اگسټ ۲۰۲۰

۲۷ جولای ۲۰۲۰

زاړه ۵۰