د کارن ونډې

۱۶ نومبر ۲۰۲۱

۱۳ نومبر ۲۰۲۱

۲۶ اکتوبر ۲۰۲۱

۲۱ اکتوبر ۲۰۲۱

۱۹ اکتوبر ۲۰۲۱

۱۳ اکتوبر ۲۰۲۱

۱۲ اکتوبر ۲۰۲۱

۱۰ اکتوبر ۲۰۲۱

۵ اکتوبر ۲۰۲۱

۱۸ سپټمبر ۲۰۲۱

۱۱ سپټمبر ۲۰۲۱

۸ سپټمبر ۲۰۲۱

۵ سپټمبر ۲۰۲۱

۲ سپټمبر ۲۰۲۱

۱ سپټمبر ۲۰۲۱

۲۶ اگسټ ۲۰۲۱

۱۸ اگسټ ۲۰۲۱

زاړه ۵۰