د مخ پېښليک

۳ نومبر ۲۰۱۵

۱۶ مارچ ۲۰۱۳

۸ مارچ ۲۰۱۳

۱۱ فبروري ۲۰۱۳

۸ فبروري ۲۰۱۳

۲۵ ډيسمبر ۲۰۱۲

۲۴ نومبر ۲۰۱۲

۲۰ اکتوبر ۲۰۱۲

۲ اکتوبر ۲۰۱۲

۱۰ فبروري ۲۰۱۲

۹ ډيسمبر ۲۰۱۱

۲۲ جولای ۲۰۱۱

۴ جولای ۲۰۱۱

۲۶ جون ۲۰۱۱

۵ جون ۲۰۱۱

۱۴ مارچ ۲۰۱۱

۱۷ جنوري ۲۰۱۱

۱۴ جولای ۲۰۱۰

۱۰ جون ۲۰۱۰

۸ جون ۲۰۱۰

۱ جون ۲۰۱۰

۲۱ مې ۲۰۱۰

۲۰ مې ۲۰۱۰

۲۳ اپرېل ۲۰۱۰

۲۰ اپرېل ۲۰۱۰