د کارن ونډې

۳۰ اگسټ ۲۰۱۵

۱ مارچ ۲۰۱۳

۲۴ فبروري ۲۰۱۳

۲۳ فبروري ۲۰۱۳

۲۲ فبروري ۲۰۱۳

۲۰ فبروري ۲۰۱۳

۱۳ فبروري ۲۰۱۳

۱۱ فبروري ۲۰۱۳

۱۰ فبروري ۲۰۱۳

۹ فبروري ۲۰۱۳

۷ فبروري ۲۰۱۳

۵ فبروري ۲۰۱۳

۲ فبروري ۲۰۱۳

۳۱ جنوري ۲۰۱۳

۲۹ جنوري ۲۰۱۳

۲۸ جنوري ۲۰۱۳

۲۷ جنوري ۲۰۱۳

۲۶ جنوري ۲۰۱۳

۲۵ جنوري ۲۰۱۳

۱۶ جنوري ۲۰۱۳

۱۳ جنوري ۲۰۱۳

۱۲ جنوري ۲۰۱۳

۱۱ جنوري ۲۰۱۳

۹ جنوري ۲۰۱۳

۸ جنوري ۲۰۱۳

۷ جنوري ۲۰۱۳

۶ جنوري ۲۰۱۳

۵ جنوري ۲۰۱۳

زاړه ۵۰