براشوف د رومانيا يو ښار او د براشوف ولايت اداري مرکز دی.

د براشوف ښار