لیکتوکي ټولو هغه اوزارونو ته چې د لیکلو او لیکنو په چارو کې ځینې کار اخیستل کیږي لکه: لیکاڼۍ، وچکښ، د دوتر توکي، لیکچې، لیکپاڼې، سریښ او داسې نور..

د لیکتوکو یوه هټۍ