وری(پسه) (عربي: برج الحمل)، لومړنۍ برج. د تی لرونکو حیواناتو په ډله کې د میګو له ګروپ څخه دی.

وری
وری