وری(پسه) (عربي: (عربي: برج الحمل))، لومړنۍ برج. د تی لرونکو حیواناتو په ډله کې د میګو له ګروپ څخه دی.

وری
وری