آرنۍ غورنۍ پرانيستل

د مخ پېښليک

۱۵ اکتوبر ۲۰۱۹

۱ جون ۲۰۱۹

۲۵ مارچ ۲۰۱۹

۱۱ اپرېل ۲۰۱۸

۱۲ ډيسمبر ۲۰۱۷

۳ ډيسمبر ۲۰۱۷

۲۸ اکتوبر ۲۰۱۷

۲ مارچ ۲۰۱۷

۲۰ فبروري ۲۰۱۷

۱۷ فبروري ۲۰۱۷

۳۱ ډيسمبر ۲۰۱۶

۲۸ ډيسمبر ۲۰۱۶

۲۴ ډيسمبر ۲۰۱۶

۱۸ ډيسمبر ۲۰۱۶

۸ ډيسمبر ۲۰۱۶

۱۶ نومبر ۲۰۱۶

۱۵ نومبر ۲۰۱۶

۵ جون ۲۰۱۶

۲ اپرېل ۲۰۱۶

۲۹ مارچ ۲۰۱۶

۹ فبروري ۲۰۱۶

۷ ډيسمبر ۲۰۱۵

۱ ډيسمبر ۲۰۱۵

۳۰ نومبر ۲۰۱۵

۲۹ نومبر ۲۰۱۵

۳۱ مې ۲۰۱۵

۳۰ مې ۲۰۱۵

۲۱ مې ۲۰۱۵

۲۳ نومبر ۲۰۱۴

۷ جولای ۲۰۱۳

۱۸ مې ۲۰۱۳

۵ مې ۲۰۱۳

زاړه ۵۰