د کارن ونډې

۲۳ مارچ ۲۰۲۱

۲۴ سپټمبر ۲۰۲۰

۲۳ نومبر ۲۰۱۹

۱۶ جولای ۲۰۱۹

۱۶ جون ۲۰۱۹

۱۵ جون ۲۰۱۹

۵ جون ۲۰۱۹

۴ جون ۲۰۱۹

۱ جون ۲۰۱۹

۳۱ مې ۲۰۱۹

۱۹ مې ۲۰۱۹

۱۲ مې ۲۰۱۹

زاړه ۵۰