د کارن ونډې

۲۷ جولای ۲۰۲۱

۲۸ جون ۲۰۲۱

۲۵ مې ۲۰۲۱

۵ اپرېل ۲۰۲۱

۳ اپرېل ۲۰۲۱

زاړه ۵۰