حصاره(ایساره)

ایساره کلی د افغانستان د کونړ ولايت د ... ولسوالۍ یو کلی دی چې ... تنه وگړي لري. ددې کلي اوسېدونکي په ... ژبه خبرې کوي.

پېښلیک

سمول

دا هم وگورئ

سمول

د خاص کونړ ولسوالۍ کلي

سمول

تړلې لیکنې

سمول
 1. مروره ولسوالي
 2. وټه پور ولسوالي
 3. دره پيچ ولسوالي
 4. نرنگ ولسوالي
 5. سرکاڼو ولسوالي
 6. دآنگام ولسوالي
 7. برکونړ ولسوالي
 8. شيگل ولسوالي
 9. چپه دره ولسوالي
 10. نورگل ولسوالي
 11. څوکي ولسوالي
 12. خاص کونړ ولسوالي
 13. ناړي ولسوالي
 14. غازي آباد ولسوالي
 15. اسمار ولسوالي
 • او داسد آباد ښار چې خپله یوه ولسوالۍ ده

سرچینې

سمول