باډېل دره د افغانستان د کونړ ولايت د مشهورو درو څخه یوه دره ده چې د ... ولسوالۍ .... لور ته موقعیت لري. ... تنه وگړي لري. ددې درې اوسېدونکي په ... ژبه خبرې کوي.

پېښلیک

سمول

دا هم وگورئ

سمول

د خاص کونړ ولسوالۍ کلي

سمول

تړلې لیکنې

سمول
 1. مروره ولسوالي
 2. وټه پور ولسوالي
 3. دره پيچ ولسوالي
 4. نرنگ ولسوالي
 5. سرکاڼو ولسوالي
 6. دآنگام ولسوالي
 7. برکونړ ولسوالي
 8. شيگل ولسوالي
 9. چپه دره ولسوالي
 10. نورگل ولسوالي
 11. څوکي ولسوالي
 12. خاص کونړ ولسوالي
 13. ناړي ولسوالي
 14. غازي آباد ولسوالي
 15. اسمار ولسوالي
 • او داسد آباد ښار چې خپله یوه ولسوالۍ ده

سرچینې

سمول