د مخ پېښليک

۲۹ اکتوبر ۲۰۲۱

۵ جون ۲۰۱۶

۸ مارچ ۲۰۱۳

۲۵ اکتوبر ۲۰۱۲

۸ اکتوبر ۲۰۱۲

۱۰ سپټمبر ۲۰۱۲

۲۰ جولای ۲۰۱۲

۲۵ مې ۲۰۱۲

۱۷ مې ۲۰۱۲

۲۱ اپرېل ۲۰۱۲

۲۰ اپرېل ۲۰۱۲

۱۷ مارچ ۲۰۱۲

۱۶ مارچ ۲۰۱۲

۲۰ فبروري ۲۰۱۲

۳۱ جنوري ۲۰۱۲

۲۴ نومبر ۲۰۱۱

۲۱ نومبر ۲۰۱۱

۲۵ اگسټ ۲۰۱۱

۱۵ جون ۲۰۱۱

۸ جون ۲۰۱۱

۲۵ اپرېل ۲۰۱۱

۱۳ اپرېل ۲۰۱۱

زاړه ۵۰