د کارن ونډې

۱۱ فبروري ۲۰۱۳

۱۵ ډيسمبر ۲۰۱۲

۱۴ ډيسمبر ۲۰۱۲

۳۰ نومبر ۲۰۱۲

۲۸ اکتوبر ۲۰۱۲

۸ سپټمبر ۲۰۱۲

۲۶ اگسټ ۲۰۱۲

۲۵ اگسټ ۲۰۱۲

۱۶ مې ۲۰۱۲

۱۴ مې ۲۰۱۲

۱۱ مې ۲۰۱۲

۶ مې ۲۰۱۲

۵ مې ۲۰۱۲

۲۸ اپرېل ۲۰۱۲

۲۳ اپرېل ۲۰۱۲

۲۲ اپرېل ۲۰۱۲

۱۹ فبروري ۲۰۱۲

۲۰ نومبر ۲۰۱۱

۲۳ اکتوبر ۲۰۱۱

۱۹ سپټمبر ۲۰۱۱

۹ سپټمبر ۲۰۱۱

۷ اگسټ ۲۰۱۱

۱۰ جولای ۲۰۱۱

۴ جولای ۲۰۱۱

۳۰ جون ۲۰۱۱

۲۶ جون ۲۰۱۱

۲۵ جون ۲۰۱۱

۲۴ جون ۲۰۱۱

زاړه ۵۰