’کمونیزم' (کمونیسم) په فرانسوي communisme) یو فلسفي، کلنوري، اقتصادي او سیاسي فکر دی، چې په ټوله کې ورته کمونیزم ویل کیږي. ویل کیږي د کمونیزم لومړنې نښانې د افلاطون په نظریو کې لیدل شوې وې.