د بلوچستان کيله بلوچستان د يوې سيمې نوم دې کومه چې په آسيا کې پرته ده۔بلوچستان په درې حصو کې کړې شوې د ټوله لويه حصه يي پاکستان کې ده چي صوبه بلوچستان په نوم بللي کيږې او دوېمه حصه ايران کې ده چې سيستان و بلوچستان ورته وائي او دريمه حصه وړه غوندې په افغانستان کې ده۔


Map of Balochistan
Provincial Government flag