اکدي ژبه
lišānum akkadītum
Cuneiform script.jpg
د ژبې کورنی
  • افریقایی-آسیایی ژبې
    • سامی ژبې
      • اکدي ژبه
رسمي ژبه په د بین النهرین سیمې
توری مېخي ليک
د ژبې د پرمختگ اداره نشته

اکدي ژبه (په اکدي:Akkadian language.giflišānum akkadītum) د سامی ژبو څخه یوه لرغونې ژبه ده چی د ۲۸۰۰ کال عیسوي مخکې په نژدې ختیځ کی د بین النهرین په سیمو کی ویل کېده. دغه ژبه د مېخي ليکدود په واسطه لیکل کېده. د ژبې نوم د بین النهرین د پایتخت نوم (اکد) په مطابق نوم شو. دغه پایتخت چی نوم یی اکد وو، په ۲۳۴۰ عیسوی کال مخکې کی د حکمران سارگن لخوا تاسیس شو.