د کارن ونډې

۱۹ اکتوبر ۲۰۱۲

۲۹ جون ۲۰۱۲

۲۵ جون ۲۰۱۲

۲۰ جون ۲۰۱۲

۱۸ جون ۲۰۱۲

۱۶ جون ۲۰۱۲

۱۵ جون ۲۰۱۲

۸ جون ۲۰۱۲

۶ جون ۲۰۱۲

۲۳ مې ۲۰۱۲

۱۹ مې ۲۰۱۲

زاړه ۵۰