د مخ پېښليک

۵ جون ۲۰۱۶

۲۵ مې ۲۰۱۳

۱۱ مارچ ۲۰۱۳

۸ مارچ ۲۰۱۳

۲۵ فبروري ۲۰۱۳

۱۷ جنوري ۲۰۱۳

۱۸ نومبر ۲۰۱۲

۱۰ اکتوبر ۲۰۱۲

۵ اکتوبر ۲۰۱۲

۲۹ سپټمبر ۲۰۱۲

۱ سپټمبر ۲۰۱۲

۳ اگسټ ۲۰۱۲

۴ جولای ۲۰۱۲

۱۳ مې ۲۰۱۲

۱۴ اپرېل ۲۰۱۲

۱۰ اپرېل ۲۰۱۲

۲۱ مارچ ۲۰۱۲

۱۵ جنوري ۲۰۱۲

۱۳ جنوري ۲۰۱۲

۱۸ اگسټ ۲۰۱۱

۱۱ جون ۲۰۱۱

۱۰ جون ۲۰۱۱

۹ جون ۲۰۱۱