د کارن ونډې

۲۴ جنوري ۲۰۱۱

۸ جنوري ۲۰۱۱

۱ جنوري ۲۰۱۱

۲۹ ډيسمبر ۲۰۱۰

۲۸ ډيسمبر ۲۰۱۰

۲۷ ډيسمبر ۲۰۱۰

۲۵ ډيسمبر ۲۰۱۰

۲۳ ډيسمبر ۲۰۱۰

۲۰ ډيسمبر ۲۰۱۰

۱۸ نومبر ۲۰۱۰

۱۵ نومبر ۲۰۱۰

۱۴ نومبر ۲۰۱۰

۱۳ نومبر ۲۰۱۰

۱۲ نومبر ۲۰۱۰

۶ جون ۲۰۱۰

۵ جون ۲۰۱۰

۲۶ مې ۲۰۱۰

۲۱ مې ۲۰۱۰

۲۰ مې ۲۰۱۰

۱۹ مې ۲۰۱۰

۱۸ مې ۲۰۱۰

۱۷ مې ۲۰۱۰

۱۶ مې ۲۰۱۰

۱۵ مې ۲۰۱۰

۱۴ مې ۲۰۱۰

۱۱ مې ۲۰۱۰

۶ مې ۲۰۱۰

زاړه ۵۰