مالتا چې په رسمي توگه د مالتا ولسمشریزه ده د اروپا په سوېل کې پروت یو هيواد دی.