وېليم جېمز يو امريکايي ساپوه او فېلسوف وه چې د درملگر په توگه يې دنده ترسره کوله.

وېليم جېمز