د مخ پېښليک

۸ مارچ ۲۰۱۳

۷ مارچ ۲۰۱۳

۵ مارچ ۲۰۱۳

۱۶ نومبر ۲۰۱۲

۲۲ اکتوبر ۲۰۱۲

۱۲ جولای ۲۰۱۲

۳ مې ۲۰۱۲

۱ مې ۲۰۱۲

۳۰ اپرېل ۲۰۱۲

۶ فبروري ۲۰۱۲

۹ ډيسمبر ۲۰۱۱

۷ ډيسمبر ۲۰۱۱

۶ ډيسمبر ۲۰۱۱

۸ اکتوبر ۲۰۱۱

۷ اکتوبر ۲۰۱۱

۹ اگسټ ۲۰۱۱

۹ مې ۲۰۱۱

۱۹ اپرېل ۲۰۱۱

۱۷ اپرېل ۲۰۱۱

۱۶ اپرېل ۲۰۱۱

۳ اپرېل ۲۰۱۱

۲۸ فبروري ۲۰۱۱

۲۷ فبروري ۲۰۱۱

۲۰ جنوري ۲۰۱۱

۱۸ جنوري ۲۰۱۱

۱۷ جنوري ۲۰۱۱

۱۵ ډيسمبر ۲۰۱۰

۷ ډيسمبر ۲۰۱۰

۲ ډيسمبر ۲۰۱۰

۲۷ سپټمبر ۲۰۱۰

۷ اگسټ ۲۰۱۰

۲۶ جولای ۲۰۱۰

۲۷ جون ۲۰۱۰

۱۲ جون ۲۰۱۰

۱۹ مې ۲۰۱۰

۱۳ اپرېل ۲۰۱۰

۱۱ اپرېل ۲۰۱۰

۱۰ اپرېل ۲۰۱۰

۱۳ مارچ ۲۰۱۰

۲۵ فبروري ۲۰۱۰

۱۴ جنوري ۲۰۱۰

۲۱ اگسټ ۲۰۰۹

۷ اگسټ ۲۰۰۹

۲۶ مې ۲۰۰۹

۱۶ مې ۲۰۰۹

۲۷ مارچ ۲۰۰۹

۱۰ مارچ ۲۰۰۹

زاړه ۵۰