د کارن ونډې

۱۹ سپټمبر ۲۰۱۲

۷ سپټمبر ۲۰۱۲

۶ سپټمبر ۲۰۱۲

۵ سپټمبر ۲۰۱۲

۳ مې ۲۰۱۲

۳۰ اپرېل ۲۰۱۲

۲۵ اپرېل ۲۰۱۲

۲۴ اپرېل ۲۰۱۲

۱۰ اپرېل ۲۰۱۲

۹ اپرېل ۲۰۱۲

۵ اپرېل ۲۰۱۲

۳ اپرېل ۲۰۱۲

۳۰ مارچ ۲۰۱۲

۲۹ مارچ ۲۰۱۲

۲۷ مارچ ۲۰۱۲

۲۶ مارچ ۲۰۱۲

۲۰ مارچ ۲۰۱۲

۱۹ مارچ ۲۰۱۲

۱۵ مارچ ۲۰۱۲

۱۴ مارچ ۲۰۱۲

۱۳ مارچ ۲۰۱۲

۱۱ مارچ ۲۰۱۲

۷ مارچ ۲۰۱۲

۶ مارچ ۲۰۱۲

۵ مارچ ۲۰۱۲

زاړه ۵۰