انځورگري

انځورگري د ښکلي هنرونو له ډلې څخه يو هنر دی.

په وچکښ باندې کښل شوي انځور د آینگرېس لخوا