د کارن ونډې

۲۱ نومبر ۲۰۱۰

۱۹ نومبر ۲۰۱۰

۱۶ جولای ۲۰۱۰

۱۵ جولای ۲۰۱۰

۳ جون ۲۰۱۰

۲۵ مې ۲۰۱۰

۲۳ مې ۲۰۱۰

۲۲ مې ۲۰۱۰

۴ مې ۲۰۱۰

۲ مې ۲۰۱۰

۱ مې ۲۰۱۰

۱۹ اپرېل ۲۰۱۰

۱۸ اپرېل ۲۰۱۰

۴ اپرېل ۲۰۱۰

۳ اپرېل ۲۰۱۰

۲ اپرېل ۲۰۱۰

۳۰ مارچ ۲۰۱۰

۲۷ مارچ ۲۰۱۰

۳ فبروري ۲۰۱۰

۲۸ جنوري ۲۰۱۰

۲۴ جنوري ۲۰۱۰

۲۳ جنوري ۲۰۱۰

۱۶ جنوري ۲۰۱۰

۱۵ جنوري ۲۰۱۰

۱۴ جنوري ۲۰۱۰

۱۳ جنوري ۲۰۱۰

۱۲ جنوري ۲۰۱۰

۲۷ ډيسمبر ۲۰۰۹

۲۳ ډيسمبر ۲۰۰۹

۲۲ ډيسمبر ۲۰۰۹

۲۰ ډيسمبر ۲۰۰۹

۸ ډيسمبر ۲۰۰۹

زاړه ۵۰