د کارن ونډې

۲۷ اگسټ ۲۰۰۹

۲۶ اگسټ ۲۰۰۹

۲۱ اگسټ ۲۰۰۹

۱۸ اگسټ ۲۰۰۹

۱۶ اگسټ ۲۰۰۹

۱۵ اگسټ ۲۰۰۹

۱۴ اگسټ ۲۰۰۹

۹ اگسټ ۲۰۰۹

۲۳ جولای ۲۰۰۹

۱۴ جولای ۲۰۰۹

۱۰ جولای ۲۰۰۹

۲۲ جون ۲۰۰۹

۷ جون ۲۰۰۹

۲۵ مې ۲۰۰۹

۱۷ مې ۲۰۰۹

۸ اپرېل ۲۰۰۹

۲۸ مارچ ۲۰۰۹

۲۷ مارچ ۲۰۰۹

زاړه ۵۰