د کارن ونډې

۹ جنوري ۲۰۱۳

۸ جنوري ۲۰۱۳

۷ جنوري ۲۰۱۳

۵ جنوري ۲۰۱۳

۳ جنوري ۲۰۱۳

۲۷ ډيسمبر ۲۰۱۲

۳۰ مې ۲۰۱۲

۲۸ مې ۲۰۱۲

۲۷ مې ۲۰۱۲

۲۳ مې ۲۰۱۲

۱۲ مارچ ۲۰۱۲

۲۵ جنوري ۲۰۱۲

۲۶ جون ۲۰۱۱

۱ فبروري ۲۰۱۱

۷ اکتوبر ۲۰۱۰

۲ اکتوبر ۲۰۱۰

۱ اکتوبر ۲۰۱۰

۲۹ سپټمبر ۲۰۱۰

۲۷ سپټمبر ۲۰۱۰

۲۶ سپټمبر ۲۰۱۰

۲۴ سپټمبر ۲۰۱۰

۲۳ سپټمبر ۲۰۱۰

۲۲ سپټمبر ۲۰۱۰

۲۱ سپټمبر ۲۰۱۰

۲۰ سپټمبر ۲۰۱۰

۱۵ فبروري ۲۰۱۰

زاړه ۵۰