آرنۍ غورنۍ پرانيستل

والټ وايټمېن يو امريکايي خبريال، شاعر او ليکوال و.