اسکلېپيوس په لرغونې يونان مذهب کې د طبابت او دملنې خدای بلل کېده.

اسکلېپيوس