د مخ پېښليک

۷ اپرېل ۲۰۱۳

۷ مارچ ۲۰۱۳

۱۳ فبروري ۲۰۱۳

۵ فبروري ۲۰۱۳

۱۹ جنوري ۲۰۱۳

۱۵ جنوري ۲۰۱۳

۱۴ جنوري ۲۰۱۳

۶ جنوري ۲۰۱۳

۱۸ ډيسمبر ۲۰۱۲

۱۳ ډيسمبر ۲۰۱۲

۵ ډيسمبر ۲۰۱۲

۱۰ نومبر ۲۰۱۲

۴ نومبر ۲۰۱۲

۲۳ اکتوبر ۲۰۱۲

۱۳ اکتوبر ۲۰۱۲

۹ جولای ۲۰۱۲

۱ جولای ۲۰۱۲

۱۶ جون ۲۰۱۲

۵ جون ۲۰۱۲

۱۱ مې ۲۰۱۲

۱۷ اپرېل ۲۰۱۲

۹ اپرېل ۲۰۱۲

۲۴ فبروري ۲۰۱۲

۱۵ فبروري ۲۰۱۲

۶ فبروري ۲۰۱۲

۳ فبروري ۲۰۱۲

۲۶ جنوري ۲۰۱۲

۱۸ نومبر ۲۰۱۱

۳ نومبر ۲۰۱۱

۲۲ اکتوبر ۲۰۱۱

۲۱ اکتوبر ۲۰۱۱

۱۴ اکتوبر ۲۰۱۱

۸ اکتوبر ۲۰۱۱

۱ اکتوبر ۲۰۱۱

۲۰ سپټمبر ۲۰۱۱

۶ سپټمبر ۲۰۱۱

۳۰ اگسټ ۲۰۱۱

۳۱ جولای ۲۰۱۱

۶ جولای ۲۰۱۱

۲۲ جون ۲۰۱۱

۷ اپرېل ۲۰۱۱

۲۱ مارچ ۲۰۱۱

۱۴ مارچ ۲۰۱۱

۱۱ مارچ ۲۰۱۱

۱۹ فبروري ۲۰۱۱

۵ فبروري ۲۰۱۱

۲۷ جنوري ۲۰۱۱

۲۲ جنوري ۲۰۱۱

زاړه ۵۰